Svi članci od aleksandartrklja

Marketing automatizacija i Veštačka inteligencija: Šta treba znati?

Pojam Veštačka inteligencija se često meša sa pojmom Automatizacija. A i često se oba termina koriste uporedo i/ili naizmenično. Stoga je potrebno precizno definisati oba termina i razjasniti njihovo delovanje i sudelovanje.

Ovo je posebno bitno za digitalne marketare, kako bi znali šta im se nudi i kako će koje rešenje funkcionisati i koje će im rezultate donositi.

Razlika između Automatiizacije i VI (AI)

Robotic Process Automotation (RPA) je softver sjajan za jednostavne aktivnosti i akivnosti koje se konstantno ponavljaju a predodređene su od strane nekog pojedinca i prate njegove instrukcije.

On je najbolji za ponavljajuće i predvidljive zadatke.

Automatizovani alati zahtevaju ručnu konfiguraciju i ljudski nadzor da bi efikasno sproveli kampanju.

Trik sa RPA je da ljudi predvide svaku potencijalnu izmenu i permutaciju i da se mašine ponašaju tj. deluju na odgovarajući, pravi način svaki put. Zato je neophodan konstantan ljudski nadzor, jer promenom okruženja javlja se potreba da se marketar lično angažuje i izvrši potrebna podešavanja.

VI se odnosi na to kako sistem koristi ogromnu količinu podataka kako bi imitirao ljudsko razmišljanje i rezonovanje, kako bi sistem mogao da uči, predvidi i preporuči šta treba uraditi sledeće.

VI poseduje mogućnost da iz mase podataka i buke koja proizilazi iz tržišnih signala, razume jasnu poruku i primi jasne signale koji ukazuju šta je potrebno sledeće uraditi, da li su potrebna dodatna podešavanja.

Kombinacija Automotizacije i Veštačke inteligencije

Kada je robotizovan prooces automatizacije iskombinovan sa elementima VI, kao što je Machine Learning (Mašinsko učenje), dobija se rezultat zvan Inteligentan proces atomatizacije (IPA).

IPA alat je moćan jer omogućava žetvu rezultata procesa automatizacije – uvećana brzina, efikasnost, ušteda vremena, fleksibilost i mogućnost skaliranja.

Marketari koji koriste IPA alate značajno uvećavaju svoje kapacitete time što eliminišu ponavljajuće operacije iz svog delovanja jer ih prepuštaju mašinama.

Za marketare je ovo brža, više personalizovana operacija koja proističe iz mase podataka, i koja poboljšava preciznost i povećava korisničko iskustvo.

Takođe, ovo omogućava jasno određivanje putanje i granica, čime se predupređuju neočekivane stvari i događaji.

Marketing budžeti kompanija izlaze iz domena kalkulacija i prelaze na viši nivo precizne alokacije resursa i sredstava.

Rezultat je povećana efikasnost i viši nivo potrošačke satisfakcije.

Celokupan uvid u podatke, dovodi do svrsishodne akcije koja kao krajnji rezultat ima uvećan profit!

Nakon svega navedenog, jasna je razlika između Automotizacije i Veštačke inteligencije – Automatizacija predstavlja skup ponavljajućih aktivnosti osmišljenih od strane i pod nadzorom čoveka. Dok je VI proces koji proističe iz mase podataka, koje obrađuju super- računari i koji se konstantno samounapređuje i na osnovu VEROVATNOĆE donosi najbolja moguća predviđanja, sugestije i odluke.

10 kriptovalutnih izraza za napredne profesionalce iz oblasti tržišnih komunikcija

Ako se uzme u obzir da je 2018. godina bila užasna za BitCoin i druge kriptovalute, opravdana je sumnja i dvojba koju osećaju marketing i PR profesionalci da li su digitalne valute vredne investicije vremena i novaca u njih.

Na kraju krajeva, vrednost Bitcoina se survala dole, 17 decembra 2017. vrednost je iznosila 19.352 dolara a 12. decembra 2018. godine je bila 3.360 dolara.

Kao dodatak ovoj činjenici je i podatak da je par kompanija koje su izdavale određene kriptovalute, bila prinuđene a obustave svoje poslovanje a vreme tzv. digitalne ‚zlatne groznice‘ kao da je prošlo.

Ove novosti ne znače da su kriptovalute izgubile svoju vrednost kao brend. Transparentnost koju brend dobija kada se trguje putem kriptovaluta i važnije putem nepromenjive evidencije transakcija daje kriptovalutama na težini i čine ih nezaobilaznim u modernom poslovanju. Ali i dalje postoje sumnje u ceo proces trgovanja kriptovalutama.

Stoga se treba upoznati sa 10 termina u vezi sa kriptovalutama kako bi u komunikaciji na tu temu delovali upućeni u tematiku i odisali znanjem i ekspertizom

1. Blokchain (blokčejn)

Razumevanje šta je blokčejn je ključno za razumevanje kako se trgovanje sa kriptovalutama odvija i da to predstavlja digitalnu ali nepromenljivu knjigu transakcija koja je javno dostupna.

Ova poslednja karakteristika – javna dostupnost, najviše doprinosi poverenju u kriptovalute i njihovo trgovanje. Upravo to gradi njihov kredibilitet i mnoge firme su upravo zbog toga opstale na tržištu jer je njihova legitimnost poslovanja neupitna.

2. Željeni ciljevi

Sa blokčejn tehnologijom i nepromenjivom evidencijom transakcija, svaki biznis je u stanju da na pouzdan način radi na ostvarivanje svojih poslovnih ciljeva i pri tome da i oni a i poslovni partneri budu potpunosti sigurni u legalnost i legitimitet poslovne transakcije.

3. Digitalni potpis

Digitalni potpis je garant poverenja u transakciju koja se odigrala i on rađa poverenje između učesnika u poslovanju i organizacije sa kojom se posluje.

4. Disintermedijacija

Ovaj termin označava eliminaciju posrednika u trgovanju kriptovalutama i direktnu trgovinu između dva učesnika na tržištu.

Kolika je to blagodet, toliko i nameće pitanje poverenja, posebno u visoko regulisanim industrijama.

5. Hardfork

Račvanje nastaje kada se susretnu dve transakcije i onda se javlja potreba za tzv. Hardfork tj. da korisnik izvrši update svog blokčejn klijenta kako bi se izvršila željena legitimna transakcija.

Razumevanje zašto je došlo do potrebe da se izvrši hardfork doprinosi sigurnosti i transparentnosti transakcija.

6. Nepromenjivost

Karakteristika nepromenjivosti označava da određeni blok transakcija ne može nikako biti izmenjen, prepisan ili uklonjen.

Blok ne može biti pojedinačno izmenjen jer se blok veže za prethodni i naredni.

Do promena može doći jedino uz saglasnost SVIH učesnika u transakcijama i trgovanju.

7. Inicijalna javna ponuda tokena – Inital Coin Offfering (ICO)

ICO označava događaj kada se tokeni unapred prodaju za neophodni kapital koji se ovim putem prikuplja.

Developeri koriste ICO kako bi prikupili kapital na početku poslovanja kriptovalute ali češći je slučaj da time žele da privuku pažnju na početak rada određene kriptovalute, ili da obznane neke novosti.

8. Master Node (glavni kompjuter)

Dok se pod nodom smatraju kompjuteri povezani sa blokčejn tehnologijom, Master Node je glavni kompjuter na kome se nalaze sve transakcije i uvek je uključan i dostupan.

On je garant sigurnosti i nepromenjivosti transakcija i putem njega se odvija upravljanje celokupnim sistemom, vrši glasanje, budžetiranje, garantuje privatnost i momentalno izvršenje transakcija.

9. Privatni ključ/Dokaz autoriteta

Svaki korisnik dobije svoju lozinku putem koje štiti svoj pravi identitet i putem nje pristupa celokupnom blokčejn mehanizmu.

Lozinke generiše Dokaz autoriteta, konsenzualni mehanizam putem kojeg se garantuje anonimnost i nepromenjivost svih transakcija koje se odigraju u datom blokčejn sistemu.

10. Pumpanje i Pad

Podizanje vrednosti tzv. Pumpanje neke kriptovalute, a potom rušenje njene vrednosti je praksa iz trgovanja akcijama na berzama da bi se ostvarila brza dobit.

Upravo ova praksa je razlog nepoverenja u celokupno trgovanje kriptovalutama.

I stoga treba biti veom oprezan i pažljivo proceniti sa kime se stupa u transakcije.

Poznavanje ovih kriptovalutnih izraza ne samo doprinosi upoznavanju sa celokupnim pojmom i sistemom kriptovaluta već čini da čoveka zvuči kao poznavalac date teme i da može ravnopravno da komunicira kad se pokrene diskusija na tu temu.

5 primera iz realnog života primene Blockchain tehnologije izvan domena kriptovaluta – Moderan Marketing

Reči koje obično prate blockchain tehnologiju su – Uskoro stiže!

Većina ljudi znaju za blockchain tehnologiju kao nešto što stoji iza kriptovaluta Bitcoin i Ethereum.

Ali osim kriptovaluta, blockchain ima i smisaonu upotrebu koja zahteva napromenljivu evidenciju aktivnosti.

U većini rasprava blockchain se uzdiže do nebeskih visina i označava kao najnaprednija tehnologija koja utiče na sve aspekte života od glasanja, preko zdravstvenih podataka, pametnog oružja, trgovanja akcijama pa to transport robe i nadalje.

Postoji masa hipotetičkih primera upotreba blockchain tehnologije, stoga treba prikaziti praktičnu primenu ove napredne tehnologije.

Stoga, 5 primera primene blockchain tehnologije su:

1. Arcade City

Peer-to-peer ridesharing zasnovana na blockchain

Arcade City je nova peer-to-peer usluga prevoza putnika na osnovu principa podele troškova vožnje. Ona remeti remetioca jer ‚udara‘ na Uber i Lyft tako što eliminiše posrednika i štiti prava osoba koje prevoze, i zasnovana je na Ethereum blockchain.

Mnogi vozači imaju negativna iskustva sa Uber i Lyft. Arcde City to eliminiše jer ima daje potpunu autonomiju jer sami određuju cene, način plaćanja, formiraju zajednice sa ostalim vozačima i mogu imati otvorenu komunikaciju sa putnicima unutar aplikacije.

2. Helperbit

Prikupljanje donacija zasnovano na blockchain.

Helperbit je sajt za prikupljanje donacija koje pomažu globalne inicijative za unapređenje života u zemljama u razvoju i zemljama koje su zadesili katastrofe.

Projekti koji se trenutno pomažu idu od pomaganje područjima pogođenima zemljotresima, preko opismenjavanja dece u Papua Nova Gvineja pa sve do istraživanja Severnog pola.

Vezivanja svake donacije i transakcije za blockchain donosi ekonomsku transparentnost.

Korupcija i nenamensko trošenje sredstava su, nažalost, česti slučajevi pri prikupljanje dobrotvornih sredstava.

Stoga Helperbit prikupljena sredstva direktno dovodi do ugroženih putem decentralizacije prikupljanja sredstava.

3. Boeing

IoT blockchain podržne operacije linije za montažu proizvoda.

Nisu samo start-upovi i dobrotvorne organizaciej prihvatile blockchain već i velike svetske korporacije poput Boeing jer pri izradi aviona i sastavljanje istih treba pratiti kretanje na stotinu delova i imati nadzor na stotinama operacija kako bi se došlo do finalnog proizvoda.

IoT zasnovan na blockchain potpomaže saradnju mnogi grupa koje učestvuju u kreiranje finalnog proizvoda i donosi transparentnost kroz čitav proces sastavljanja delova.

4. Medicalchain

Digitalizovani zdravstveni podaci i podeljeni pristup na bazi blockchain.

Zdravstvo zahteva neki potres. Ne samo da su cene previsoke i rast li rastu, već industrija je opterećena pogrešnim dijagnozama, užasnim korisničkim iskustvom, nedovoljnom bezbednošću pacijenata.

Mnogo toga može biti ispravljeno boljim korišćenjem podataka o pacijentima.

Medicalchain koristi blockchain tehnologiju kako bi na siguran način čuvao podatke o pacijentima i omogućio siguran, distribuiran pristup doktorima, bolnicama, apotekatima, svim činiocima u zdravstvenom sistemu, kako bi što je brže moguće se pružila pomoć pacijentu.

Medicalchain radi zajedno sa komplementarnom telemedicinskom platformom MyClinic.com.

Ovo je još na početku i test fazi i u saradnji i sa pacijentima i sa pružaocima zdravstvenih usluga, ovo će doneti značajne rezultate i poboljšanja.

Studije pokazuje da će izmeniti i unaprediti neefikasnu industriju.

5. CargoConX

Blockchain za logistiku i transportnu industriju.

CargoConX ima glavnu prodajnu tačku da omogućava transportnim kompanijama da ‚uberizuju‘ slobodan prostor u transportnim kontejnerima.

Da bi funkcionisali efikasno i korektno, CargoConX na bazi blockchain koristi ugovorne obaveze da bi podigao tačnost između svih partnera u procesu transporta roba.

Često se kaže da će blockchain promeniti svet ali nije baš sve to tako brzo i jevtino.

Blockchain projekti zahtevaju vreme da bi prikupili sredstva, stekli korisnike i izgradili se pre nego što ih neko ne iskopira.

Vreme će pokazati šta će postati realnost a šta će ostati nedosanjani san.

Kako marketari da budu uspešni sa Blockchain tehnologijom – Moderan Marketing

Neprestano se priča kako će moderna tehnologija prodrmati, uznemiriti, izmeniti iz osnova neku industriju. Da li je reč o IoT, pametnim naočarima, Veštačkoj inteligenciji itd uvek ide isti narativ.

Ali u pogledu Blockchain to nisu samo priče već je to sušta istina.

Od zdravstva do osiguranja, blockchain ima potencijal da značajno utiče na mnoge industrije.

U nameri da se reše problemi i olakša proces za slanje novčanih sredstava, sa posrednicima, čak i sa dokazom vlasništva, ima mnogo polja primena na kojima blockchain može biti upotrebljen.

Skore inovacije u oglašavanju i marketingu su prvi front na kome se blockchain inovacije primenjuju.

Prosto je fascinantno kako i koliko je moderan tehnologija promenila praksu po kojoj se marketing odvija.

ICO Hype

Jedna od najvažnijih priča koja se vezuje ta blockchain je ICO (Inital Coin Offering – javna ponuda digitalnog novca).

ICO je javna prodaja novčića ili tokena kao sredstvo prikupljanja novca za fond za određeni projekat.

Slično kao Kickstarter, crowofunding platforma, ICO je postao masovno popularan za prikupljanje ogromne količine novca. Ali nije sva lako išlo već su kompanije morale da bore sa masom prepreka na putu ostvarenja cilja.

Prema Bitcoin.com, 46% ICO je propalo prošle godine.

Dok su neke kompanije dobie velike podsticaje ovi načinom prikupljanja sredstava, zbog nedostatka u regulaciji celog ovog procesa mnogo prevara se desilo. Kao rezultat toga, kompanije poput Facebook i Instagram, a i Google,zabranili su promovisanje ICO na svojim platformama, a MailChimp je odmah zabranio da njih koristi bilo koji blockchain i kriptovalute projekat.

Pošto su ovi tradicionalni kanali bili zabranjeni, blockchain marketari su mori da postanu vrlo kreativni.

Za marketara da bi prodali tokene, morali su da izgrade poverenje sa sa publikom.

Kao primer koraka u pravcu izgradnje poverenja je da su pojedine kompanije koristile chat messaging aplikacije Telegram, kako bi korisnici mogli direktno i u realnom vremenu da komuniciraju sa direktorom i zaposlenima u kompaniji.

To je primer kako je poverenje postepeno i organski građeno.

Primena blockchain

Mnogi su u tech svetu verovali da će blockchain promeniti svet za stalno. I da će doći do porasta socijalnog preduzetništva koje će svojim rastom doneti poboljšana mnogim društvenim slojevima.

Ovo filantropsko razmišljanje se nije ostvarilo u realnosti.

Da bi došlo do šire primene blockchain koja će doprineti širim masama neophodno je raditi korak po korak tj, sloj po sloj razotkrivati kako blockchain funkcioniše. Treba eliminisati šumove u komunikaciji i otkloniti maglu koja obavija ceo blockchain pojam.

Komunikacija mora da bude jednostavna i jasna. Da se objasne tehnički delovi kako blockchain funkcioniše.

Kompleksne ideje se moraju objasniti u jednostavnoj formi.

Sa adekvatnim razjašnjenjim i pojašnjenjim polako se gradi poverenje u čitavi proces.

Osim marketinga blockchain kompanija, blockchain tehnologija je unela i značajne promenu u marketing a posebno oglašivačku industriju.

Procene su da su nelegalne, prevarantske aktivnosi u blockchain oglasnoj industriji vredne 7 milijardi dolara.Što zapravo govori o potencijalima samo ovog dela oglašivačke industrije.

U celom oglašivačkom blockchain procesu neophodno je potvrditi poreklo fajla i originalnost.

Osigurati sigurnost prenosa podataka i transparentnost u prodaji i kupovini oglasnih prostora, u cilju smanjenja prevara.

Blockchain marketing – Primena blockchain tehnologije u marketingu – Moderan Marketing

Blockchain je opšte prisutan termin u poslednje vreme a niko nije znao šta zapravo znači sve dok Istok Pavlović u svom tekstu Konačno jednostavno objašnjenje: šta je blockchain. Bitcoin, majnovanje, i kriptovalute nije objasnio na razumljiv način sve oko Bitcoin i sa tim povezano blockchain.

Da blockchain nije neka tamo bezvezna tehnologija, našoj javnosti je postalo jasno kada je Dimitri Medvedev, predsednik Vlade Rusije, rekao da je Bitcoin prevara ali blockchain je neizbežan i budućnost.

Stoga je potrebno pojasniti upotrebu te tehnologije u marketingu jer će ona ‚ući‘ u sve aspekte društva. U neke pre, u neke kasnije, u neke ‚pliće‘, u neke‘ dublje ali nema segmenta modernog života koji neće biti pod uticajem te tehnologije.

Potrebno je napomenuti da svi pričaju o blockchain, VC fondovi razmišljju o investiranju u tu tehnologiju ali u jednom podkastu, TechCrunch Equity podcast, koji se bavi finansijskim aspektima internet poslovanja, gost iz VC fonda je rekao da pored sve galame još nema nijedne firme zasnovane isključivo na blockchain.

U Istokovom tekstu je savršeno precizno objašnjeno šta su to blokovi i na čemu se blokchain tehnologija zasniva i kako se odvija, ali je potrebno pojasniti njenu primenu u Marketingu.

Mada se često to predviđa a marketing ima snažan sociološki aspekt jer se razvija uporedo sa društvom. A kako su promene neumitne tako su i promene u marketingu prisutne i potrebno ih je pažljivo pratiti.

Ljudi najčešće prave grešku da su zarobljeni u trenutku i o svetu sude po vremenu koji je njima najviše odgovarao i zbog toga ne primećuju i ne usvajaju promene. I zbog toga nastaju greške jer određeno rešenje je odlično za dati trenutak a sa nastankom promena ono postaje zastarelo i beskorisno.

Upravo to blockchain tehnologija elininiše jer konstantnim nastankom novih blokova i potom ‚nodova‘ tj. čvorišta ona ide u korak sa vremenom i omogućuje najbolja moguća rešenja.

Da pojasnim – iz mase informacija koji su prisutni formiraju se pojedinačni blokovi informacija i na osnovu njih se može i odvija moderan marketing.

O upotrebi Veštačke inteligencije (VI) sam dosta intenzivno pisao ali sada ću se skoncentrisati na upotrebu blockchain tehnologije u marketingu.

Najbolje će se razumeti ako se prikaže na imaginarnom primeru:

Na primer firma proizvodi farmerke i u novoj kolekciji je ‚izbacila‘ kao glavni odevni predmet uske farmerke za ženske osobe.

Oni pri tome targetiraju mlade ženske osobe 15-17 godina koje imaju dobro, odgovarajuće telo da bi te farmerke nosile na najbolji način i u njima dobro izgledale. Uz napomenu da je cenovni rang srednji-viši.

Na osnovu prethodne promocije po modnim magazinima itd kako to sve sa modom ide, firma putem blockchain tehnologije formira ‚blok‘ mladih ženskih osoba koje će targetirati koji nastaje evidencijom prethodnog tržišnog ponašanja.

Tu blokchain deluje uz sadejstvo sa Veštačkom inteligencijom (VI)

Upotrebom VI formira se ‚blok‘ koji sačinjavaju devojke 15-17 godina, koje pohađaju neke fizičke aktivnosti, prate modu, žive u centru nekog grada i spremne su da plate malko višu cenu kako bi posedovali odevni predmet putem koga će sebe identifikovati kao moderne, mlade devojke koje prate modu, imale su određenu potrošnju u prošlosti…

Sa formiranjem tog ‚bloka‘ a ne tržišnog segmenta jer blok je uži i precizniji, firma na najbolji načina može da koncentriše sve svoje poslovne aktivnosti.

Sa protokom vremena nastaju promene i blok ima potrebu da se stari zadrži ali i da se kreira novi jer promene nastaju u godinama, društvenom statusu itd

Tako se formiraju novi i novi blokovi i niz nastaje.

Blokovi ispunjavaju 2 osnovna preduslova:

1. Stabilnost, nepromenjivost podataka.

2. Decentralizacija porekla informacija koje potiču iz više baze podataka.

U kolopletu svih mogućih informacija ima pregršt mogućnosti za kreiranje novih i novih ‚blokova‘ a firma mora sve to veoma pažljivo da isprati kako bi svoje resurse upotrebila na najbolji mogući način i postigle najbolje rezultate.

Slaganje blokova i stvaranje niza omogućuje firmi da vrši mikro-targeting potrošača i najefikanije koristi svoje resurse kako bi ostvarila puno ostvarenje poslovnih ciljeva.

Da usporedim sa Bitcoin, kako je njegova vrednost najednom porasla, pa pala. Tako i sa adekvatnim formiranje bloka u ovom hipotetičkom slučaju, prodaja tih farmeki je lakša jer su dobile na imidžu a njihova cena uz smanjene troškove proizvodnje donosi značajan profit.

Iz ovoga primera jasno je da upotreba savremenih tehnologija i modernih rešenja, marketingu donosi mogućnost brzih promena i tržišnih prilagođavanja. I zato će blockchain imati dominantan uticaj na odvijanje modernog marketinga.

A moderan marketing će biti prilagodljiv tržištu i šta je najvažnije EXTRA PROFITABILAN.

5 načina kako da unapredite korisničko iskustvo na mobilnim uređajima – Moderan Marketing

Prvo i najvažnije – Optimizujte svoje prisustvo i korisničko iskustvo na mobilnim uređajima kako ne bi ostali zaboravljeni u prošlosti!

Ne tako davno, uspeh na internetu je dominantno bio pod uticajem kvaliteta Vaših proizvoda i usluga.

Gde je kvalitet odlučujući, korisničko iskustvo je krucijalni faktor uspeha.

Sa promenama koje su nastale i težnjom potrošača i korisnika da je sve brzo, odmah dostupno, sada je naglasak na korisničkom iskustvu na mobilnim uređajima.

Mobilni uređaji su mesto gde se prednost rađa i razvija.

Sva istraživanja u poslednje vreme, pokazuju da mobilno postaje veliko i da korisnici dnevno provode 3 sata na svojim pametnim telefonima. I sve govori da će sve to samo rasti i rasti.

A razlog zbog kojeg nastaje masovni egzodus korisnika je npr. greška u dizajnu koje umanjuje korisničko iskustvo.

Kad se te moderne tendencije uzmu u obzir, da bi postigli uspeh, neophodno je raditi sledeće:

1. Dizajn za platformu

Radi lakšeg razmatranja teme, uzmimo da treba dizajnirati za 2 OS. Inače najprisutnijih u svetu – Android i iOS.

Svaki od ta dva OS ima svoje specifičnosti tipa dužina i izgled teksta, back dugme, različite rezolucije, Android ima tabove na vrhu strane dok iOS to nema itd

Zbog toga pri dizajnu Vaše aplikacije, dizajneri treba da znaju za koji OS je prave jer istraživanja su pokazala da 77% korisnika u roku od maksimalno 3 dana zanavek napusti aplikaciju ako im u potpunosti ne odgovara.

2. Od prvog susreta uspeh zavisi

Sva istraživanja govore da se dizajn Vašeg sajta ili aplikacije itd mora momentalno svideti korisniku jer ako ne, on/ona idu odmah dalje.

Stoga se treba pridržavati sledećih smernica:

– Uklonite svaku nepotrebnu informaciju sa prve stranice sa kojom se korisnici susreću.

– U dizajn uključite elemente koji bude pozitivne emocije.

– Učinite proces napredovanja kroz sadržaj lakim.

– Ako je registracija neophodna, ne pitajte suvišna pitanja i pitanja na koja odgovor ne može kasnije da se da.

– Nek proces pristupa i registracije ide ‚k‘o podmazan‘.

3. Razumite kontekst mobilnih interakcija

Oni biznisu koji najbolje razumeju svoje potrošače, njihove preferencije i namera, najbolje razumeju kontekst u kom se odvijaju mobilne interakcije i to im donosi ključnu, odlučujuću prednost.

Kontekst je ključan jer govori o razlozima interakcije i namerama potrošača.

Da bi razumeli kontekst, morate da znate odgovore na sledeća pitanja:

– Ko su targetirani potrošači za koje je mobilna interakcija dizajnirana?

– Da li su potrošači početnici ili iskusni mobilni korisnici?

– Koja to potreba nagoni na mobilnu interakciju?

– Koje informacije su neophodne da bi završili svoj mobilni potrošački put?

Odgovori na ova pitanja će Vam dati odgovor na pitanje kako da osmisliti potrošački put za svoj sajt i/ili aplikaciju.

4. Neka iskustvo bude interaktivno

Ukoliko potrošače načinite da se osećaju uključenim i da imaju kontrolu to će značajno doprineti njihovoj vezi sa Vašim proizvodom/uslugom.

Bolje veze sa potrošačima povećavaju pažnju a to rađa poverenja. Stoga treba da veoma pažljivo osmislite, isplanirate i sprovedete potrošački put koji je interaktivan.

5. Redovno testirajte

Jedno je šta Vam potrošači kažu šta žele, drugo šta eksperti preporučuju a na kraju jedino bitno je kako se potrošači zapravo ponašaju.

Zato se moraju obavljati konstantna testiranja svih faza tokom potrošačkog puta kako bi se radilo ‚fino podešavanje‘ da bi se dobili željeni rezultati.

Igra na tržištu mobilnih uređaja je konstantna i intenzivna i to nalaže na veoma dobro osmišljen i sproveden tržišni nastup koji nikada i nikako ne miruje i u toku je sa svim tržišnim novostima.

5 koraka za uspeh marketinga sadržajem – Moderan Marketing

Marketing sadržajem je veoma težak.

Glavni problem je da on izgleda lako. Ali zapravo to je veoma kompleksna aktivnost. Da je laka, svako bi se bavio time. Sastoji se od mnogo detalja i zbog toga zahteva precizno planiranje, obuhvat svih aktivnosti i perfektnu egzekuciju.

5 faza u tom procesu su:

1. Istraživanje i generisanje ideja

Generisanje ideja je misteriozan proces. Nikad se ne zna kada i odakle će ideja doći.

Ali to je proces kome se smisleno treba posvetiti i fokusirati svoju pažnju.

Postoji rečenica – Ideja nije ništa više ni manje od nove kombinacije starih elemenata.

Tako da sve postoji, samo treba prezentovati na novi način.

2. Pronađite Vaše konkurente u sadržaju

Pri istraživanju bitno je da identifikujte Vaša konkurente.

Nakon prepoznavanja i identifikacije Vaše konkurencije, sledeći korak je da utvrdite Vaše konkurentske prednosti. Ali i mane.

Da utvrdite u čemu se razlikujete od konkurencije. Koje oblasti treba da poboljšate, a koje pojačate.

Ovo će zacementirati Vašu poziciju na tržištu.

3. Analiza tema

Analizirajte teme kojima se Vaša konkurencija bavi.

Putem analize ćete utvrditi u kojim aspektima ste konkurencija. Kako stojite u tim domenima.

Ovo je veoma bitno jer ćete shvatiti kako dominirate i na koji način da ih ili preteknete ili ostavite daleko iza sebe u tržišnoj trci.

4. Kreiranje sadržaja

Nakon istraživanja i analize, sledeći korak je produkcija sadržaja.

Odaberite koji sadržaj želite da kreirate : tekst, video, audio itd

Kreirajte onaj sadržaj koji odgovara najviše Vama, pa onda i Vašoj publici.

5. Pomocija

Sve što se kreira treba promovisati jer auditorijum mora da sazna za to.

Postoje tzv. besplatni oblici promocije poput SEO, viralni marketing…(mada to tek nije besplatno jer zahteva znanje za sprovođenje, a znanje se plaća).

A postoje i plaćeno oglašavanje kao Google Adwords i Facebook Ads. I za ovo treba stručno znanje za perfektnu egzekuciju.

Kao što je već rečeno ovo je kompleksna aktivnost koja zahteva sofisticirani nivo znanja.

Kako Marketing podržan od AI preuzima korisničko iskustvo – Moderan Marketing

Brzina tehnoloških promena i konstantan rast Veštačke inteligencije (AI) unose drastične promene u poslovanje i sve više dominiraju njima.

Roboti AI su u konstantnoj trci sa ljudskim marketarima kako da najbolje isplaniraju i sprovedu digitalnu marketing strategiju.

Postavlja se pitanje – Kako određujemo svoje poslovne ciljeve ako uzimamo u obzir sve nove faktore koji utiču na poslovanje?

Pitanje nije kako se definiše samo opšta poslovna strategija već i pojedinačni delovi kao prodaja, proizvodnja, transport itd

Ko su Marketing roboti?

To je osnovno pitanje u sadašnjosti jer se moramo upoznati sa principima, metodima i njihovim praktičnim delovanjem.

Marketing roboti se definišu kao višenamenski manipulanti koji su automatski i programirani. Status robota imaju jer su prisutni i mehanika i inteligencija.

Marketing roboti se razlikuju od klasičnih jer nisu samo prosta zamena za obavljanje raznih radnji već korišćenjem inteligencije analiziraju radnje, modifikuju i usavršavaju ih.

Efekti Marketinga podržanog od AI

Ulazak AI na polje marketing delovanja, predstavlja veliki ‚skok unapred‘ ali i u nepoznato.

Ono drastično i suštinski menja sve marketing operacije. A u krajnjem koraku utiče na novu percepciju brenda i time menja celokupnu percepciju brendova.

AI i Potrošač

Istraživanja su pokazala da je korisnička podrška postala stalna, u realnom vremenu, efikasna, personalizovana, i konzistentna.

Operacije korisničke podrške putem AI su postale mnogo bolje u domenu preporuka, predviđanja i automatizacije.

Većina operacija je podignuta na viši nivo i sami potrošači očekuju uslugu na najvišem mogućem nivou.

Postignute i dostignute su nove granice u korisničkoj podršci i to se mora uvek imati na umu!

AI i budućnost Marketinga

AI je definitivno tehnologija 21. veka i ona dovodi do toga da se nastoje pružiti što personalizovanije usluge.

A pri tome poslovni procesi ne smeju da postanu takvi da deluju suviše automatizovani već pri njihovom izvođenja mora da postoji doza empatije.

Sve ovo dovodi do toga da se celokupan proces Marketinga i Prodaje drastično ubrzava. I rutinski, svakodnevni zadaci će biti izvršavani putem Marketing robota, podržanih od strane AI.

A na ljudskim marketarima je da u potpunosti razumeju problem, postave logički ispravne pretpostavke i prepuste mašinama da odrade ceo proces uz pažljivi ljudski nadzor nad celokupnim procesom.

Kako Machine Learning menja SEO i kako se prilagoditi – Moderan Marketing

Najnoviji trend je da Machine Learning (ML) drastično menja i utiče na SEO.

Tome se treba prilagoditi i biti konstantno u toku sa konstantnim promenama i uticajem na SEO.

Marketari trebaju da steknu nove veštine kako bi bili u skladu sa rapidnim rastom tehnologije i njenog uticaja na kompletan marketing, a posebno SEO.

Promene u poziciji sajtova ne moraju da bude posledica promena algoritama već i primene ML.

Zašto dolazi do promena?

Google uči kako da posmatra i razume stvari, na mnogo dublji način nego pre.

Ovo im omogućava da korisnicima pruže rezultate u skladu sa njihovim preferencijama i koje će ih u potpunosti zadovoljiti.

Ukoliko Vaš sadržaj pruža kvalitetne i pouzdane informacije korisnicima, Google uči iz toga i u skladu sa tim vrši rangiranje sajtova.

Kako će ovo promeniti ulogu SEO?

Novi izazov je načiniti sadržaj pouzdanim i vrednim na svim platformama, uređajima i raznim formatima sadržaja.

Google nastoji da tokom potrošačkog puta, ponudi najbolji sadržaj. Zato je cilj kreirati sadržaj koji će odgovarati tom zahtevu i prezentovati ih na najboljim i najadekvatnijim mestima.

Pri razvoju svog sadržaja treba da odgovorite na sledeća pitanja:

– O čemu treba da pišem?

Koje su najaktuelnije teme?

– Šta korisnici kažu o mom brendu?

– Nemam sredstva da razvijem dobar sadržaj. Možete mi pomoći?

Odgovori na ova pitanja su ključna i predstavljaju prelomnu tačku u procesu kreiranja sadržaja koji je i pouzdan i koristan i aktuelan.

Tehnički SEO – Da li će i dalje biti relevantan?

Kako vreme prolazi tehnički SEO će postati sve manje značajan a smanjiće se i potreba za ljudskim angažovanjem i intervencijama.

Mnoge platforme i alati razvijaju rešenja koja su SEO-Friendly i prate i primenjuju najbolju SEO praksu.

Ovo dovodi do toga da ‚zasučete rukave‘ i počnete da kreirate sadržaj zasnovan na nameri.

Kako će struktuirani podaci pomoći?

Imati dobru strukturu sajta i informacija, time ćete omogućiti da pretraživači nađu i predstave najbolje informacije.

Ako pretraživačima predstavite podatke na najbolje struktuirani način, to će doprineti većoj vidljivosti i dovešće do veće posećenosti a ti signali će značajno doprineti rangiranju sajta.

On – Page optimizacija i kvalitet linkova

On – page optimizacija ima sve manje i manje uticaja na ranking ovih dana. Čak ni Title Tags nemaju uticaj koji su imali

Ali linkovi su i dalje veoma važni ali naglasak je na njihovom kvalitetu a ne kvantitetu.

Što kvalitetnije linkove imate sa što pouzdanijih i relevantnijih izvora, to će Vaša pozicija biti bolja.

Naglasak na korisničkom iskustvu

Brzina je krucijalni faktor.

Sve Vaše stranice treba da se loaduju za 2 ili manje sekundi.

Korisnici neće da čekaju da se Vaša stranica prikaže, već će otići dalje i imati negativno korisničko iskustvo.

Zato posebno treba voditi računa o brzini jer korisničko iskustvo zavisi od nje.

Moderan SEO zahteva relevantno i dobro korisničko iskustvo SADA.

SEO mora da pruži sadržaj koji je:

– Veoma kvalitetan

– Susreće se sa namerom i željom korisnika

– Daje krajnjem korisniku pozitivno iskustvo u susretu sa sadržajem

– Koristan je

Koristite Social

Kad napravite dobar sadržaj, morate ga prezentovati publici.

Stoga, koristite društvene mreže i kanale komunikacije gde su Vaši korisnici da bi im prezentovali Vaš sadržaj.

SEO se drastično menja sa napretkom Machine Learnig i namera postaje ključan faktor pri rangiranju sajta.

Promene s konstantne i morate biti u toku sa promenama i konstantno optimizovati svoj sadržaj. Jer neaktivnost dovodi do neuspeha i odumiranja Vašeg sadržaja.

Kopirajting za Mobile – Moderan Marketing

Saobraćaj sa mobilnih uređaja je sve važniji i važniji. Ljudi konstantno traže i gledaju nešto na mobilnim uređajima.

Postavlja se pitanje, da li treba da pišete drugačije za mobilne uređaje

Zašto je kopirajting za mobilne uređaje drugačiji?

Čitanje na mobilnim uređajima je mnogo drugačije nego čitanja na desktop. Najviše tome doprinosi veličina ekrana jer su ekrani na mobilnim uređajima značajno manji.

Tekst deluje ‚izdužen‘ ako ljudi moraju da skroluju. A takođe treba napomenuti da način upotreba mobilnih uređaja značajno utiče na kopirajting, jer uređaji se nose i obavljaju se ujedno i drugi poslovi.

Zbog toga nastaje manjak pažnje i to je faktor koji presudno utiče na kopirajting za mobile.

U skladu sa time saveti za kopirajting za mobile su:

1. Budite uvek fokusirani na svoju publiku

Makar koliko prilagodili svoj sadržaj mobilnim uređajima, tekst neće čitati uređaj već Vaša publika.

Zato sadržaj treba da bude fokusiran na ono šta Vaša publika želi i očekuje od Vas.

Pravo pitanje nije – Kako pisati za mobile? već – Šta publika želi?

2. Nek font bude dovoljno velik

Veličina fonta je bitna za mobilni UX. Ne možete koristiti fontove sa desktop a da ne proverite kako će izgledati na mobilnim uređajima.

Treba voditi računa da publika ne mora da uveličava i zumira kako bi pročitala sadržaj. Bez dodatnih potrebnih pokreta.

Takođe, vodite računa o praznom tzv. belom prostoru. Korisnici dominantno koriste palac pri prelasku po ekranu zato otklonite sve mogućnosti da dođe do greške i pritiska na neželjeni deo sadržaja, link ili bilo šta drugo što će ih odvesti sa sadržaja.

Važna napomena je i da ne koristite više od 3 veličine fonta u tekstu. Suzdržite se na 2-3 veličine fonta.

3. Pišite kratke rečenice

Rečenica od 25 reči zauzme dva reda ne desktop a to je 4 reda na mobilnom uređaju.

To imajte u vidu kad pišete za mobilni uređaj jer je pažnja kratkog roka trajanja i brzo nestane.

Ovo treba uzeti u obzir i kad se piše za desktop a kamoli za mobile gde je to jedan od ključnih faktora za dobar tekst.

4. Vodite računa o podnaslovima i prostoru

Treba da vodite računa o broju rečenica u paragrafu i rasporedu prostora na ekranu.

Načinite tekst što lakšim za čitanje tj. da se lakše ‚svari‘.

Podnaslovima istaknite bitno u sadržaju i to će načiniti tekst ubedljivim.

5. Pazite na strukturu teksta

Struktura Vašeg tekst treba da bude ‚tečna‘ tj. da čitanje ide lako i da jedna stavka vodi do druge.

Logična struktura teksta treba da bude imperativ!

Ukoliko je struktura teksta logična, publika će odmah shvatiti šta želite da poručite.

Ako ne shvate odmah poruku, nestaće i zauvek ćete izgubiti njihovu pažnju.

Čitljivost je najvažnija na mobilnom uređaju

Kopirajting za mobile ne razlikuje značajno od kopirajtinga za desktop jer oba se pišu za pravu publiku.

Pisanje teksta za mobile uređaje je izazovnije od pisanja teksta za desktop jer treba obratiti pažnju na dosta faktora pri pisanju, kako bi sadržaj bio ubedljiv i preneo pravu poruku.