Arhive oznaka: Veštačka inteligencija

Marketing automatizacija i Veštačka inteligencija: Šta treba znati?

Pojam Veštačka inteligencija se često meša sa pojmom Automatizacija. A i često se oba termina koriste uporedo i/ili naizmenično. Stoga je potrebno precizno definisati oba termina i razjasniti njihovo delovanje i sudelovanje.

Ovo je posebno bitno za digitalne marketare, kako bi znali šta im se nudi i kako će koje rešenje funkcionisati i koje će im rezultate donositi.

Razlika između Automatiizacije i VI (AI)

Robotic Process Automotation (RPA) je softver sjajan za jednostavne aktivnosti i akivnosti koje se konstantno ponavljaju a predodređene su od strane nekog pojedinca i prate njegove instrukcije.

On je najbolji za ponavljajuće i predvidljive zadatke.

Automatizovani alati zahtevaju ručnu konfiguraciju i ljudski nadzor da bi efikasno sproveli kampanju.

Trik sa RPA je da ljudi predvide svaku potencijalnu izmenu i permutaciju i da se mašine ponašaju tj. deluju na odgovarajući, pravi način svaki put. Zato je neophodan konstantan ljudski nadzor, jer promenom okruženja javlja se potreba da se marketar lično angažuje i izvrši potrebna podešavanja.

VI se odnosi na to kako sistem koristi ogromnu količinu podataka kako bi imitirao ljudsko razmišljanje i rezonovanje, kako bi sistem mogao da uči, predvidi i preporuči šta treba uraditi sledeće.

VI poseduje mogućnost da iz mase podataka i buke koja proizilazi iz tržišnih signala, razume jasnu poruku i primi jasne signale koji ukazuju šta je potrebno sledeće uraditi, da li su potrebna dodatna podešavanja.

Kombinacija Automotizacije i Veštačke inteligencije

Kada je robotizovan prooces automatizacije iskombinovan sa elementima VI, kao što je Machine Learning (Mašinsko učenje), dobija se rezultat zvan Inteligentan proces atomatizacije (IPA).

IPA alat je moćan jer omogućava žetvu rezultata procesa automatizacije – uvećana brzina, efikasnost, ušteda vremena, fleksibilost i mogućnost skaliranja.

Marketari koji koriste IPA alate značajno uvećavaju svoje kapacitete time što eliminišu ponavljajuće operacije iz svog delovanja jer ih prepuštaju mašinama.

Za marketare je ovo brža, više personalizovana operacija koja proističe iz mase podataka, i koja poboljšava preciznost i povećava korisničko iskustvo.

Takođe, ovo omogućava jasno određivanje putanje i granica, čime se predupređuju neočekivane stvari i događaji.

Marketing budžeti kompanija izlaze iz domena kalkulacija i prelaze na viši nivo precizne alokacije resursa i sredstava.

Rezultat je povećana efikasnost i viši nivo potrošačke satisfakcije.

Celokupan uvid u podatke, dovodi do svrsishodne akcije koja kao krajnji rezultat ima uvećan profit!

Nakon svega navedenog, jasna je razlika između Automotizacije i Veštačke inteligencije – Automatizacija predstavlja skup ponavljajućih aktivnosti osmišljenih od strane i pod nadzorom čoveka. Dok je VI proces koji proističe iz mase podataka, koje obrađuju super- računari i koji se konstantno samounapređuje i na osnovu VEROVATNOĆE donosi najbolja moguća predviđanja, sugestije i odluke.

AI u službi marketinga – Moderan Marketing

AI je najnovije tehnološko dostignuće koje obeležava marketing u poslednje vreme.

Ona predstavlja otklon od Big Data i približava se simuliranju ljudskog mišljenja koje će kao krajnji rezultat imati oglašavanje koje donosi najpreciznije moguće rezultate.

Oglašivači moraju da planiraju svoj ulazak u veštačku inteligenciju.

Prvi zadatak je – biti brend kojem ljudi veruju.

U periodu digitalne sofistikacije, vredni podaci su gorivo za konstantni rast. To pred marketare stavlja zadatak da budu pouzdani brend ambasadori i njihovi savetnci.

Ovo će podstaći pojedince da voljno dele svoje podatke i time će omogućiti oglašivačima da optimizuju korisničko iskustvo.

Pobednički brend je onaj kome korisnici veruju.

Budućnost pripada lingvistima AI.

Učenje jezik AI je sledeći korak. Investiranje u tehnologiju i ljudske resurse je prvi korak u savladavanju AI.

Stare granice i navike moraju biti uništene kako bi brendovi u potpunosti doživeli koristi od AI transformacije.

Moraju načiniti transformaciju od donošenja odluka na bazi intuicije i iskustva ka analizi podataka i modelu donošenja odluka na osnovu činjenica.

Treći korak je ubrizgavanje kreativnosti u proces AI implementacije.

U okruženju u kom sve vrvi od nedefinisanih pravila, marketari moraju da otkriju nepoznata inovativna rešenja i da iznađu kreativna rešenja koja donose pouzdane rezultate.

Razvoj ekonomije deljenja će imati uticaj na marketing operacije. Inkramentalno napredovanje u cloud computing u tehnološkom sektoru će imati direktan uticaj na marketing.

AI se približava tome kako ljudi misle i budućnost marketinga je u fokusiranju na podatke.

Konvergencija odlučivanja na osnovu podataka, cloud computing i AI predstavlja budućnost marketinga.

Kampanje koje integrišu sve te oblasti su budućnost marketinga.